piątek, 27 sierpnia 2021

ARTYKUŁY BHP - BO BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA...Zdjęcie pochodzi ze strony https://aio.com.pl/sklep-bhp/


Większość z nas zna z autopsji szkolenia BHP, które zazwyczaj odbywają się od razu przy przyjęciu do pracy. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy jak one są ważne zarówno dla pracownika i pracodawcy. Dlaczego? Bo przepisy BHP stworzono po to, by w pracy czuć się bezpiecznie.
Kodeks Pracy mówi, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest też obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki ( art. 207).

Pracownik również ma obowiązki (Art. 211). Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik obowiązany jest :

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

- dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2376. mówi dodatkowo, że pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami oraz, że pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Każde stanowisko pracy jest inne i potrzebuje innych środków ochrony osobistej w zależności od zagrożeń jakie mogą wystąpić na danym stanowisku, a w odpowiednim doborze produktów BHP i w szkoleniach pomagają pracodawcom wyspecjalizowane w tym temacie firmy np. ta z linku https://aio.com.pl/. Zaraszam zatem do zaznajomienia się z aktualnościami dotyczącymi przepisów BHP i jednocześnie z asortymentem produktów BHP. Wszystko znajdziecie klikając w link pod zdjęciem lub w słowa podświetlone na niebiesko.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Cieszę się, że tu jesteś. Twoja obecność jest moją motywacją. Zapraszam.

Szablon dla Bloggera stworzony przez Blokotka